ชีวประวัติ

หมอจอย เทพประทานโอสถ

นางสาว ปรียนันท์ มงคลสุรยะเดช

”คุณแม่เปิดร้านขายยาสมุนไพรจีนตามใบสั่งแพทย์อยู่ที่เมืองคุณหมิง ประเทศจีน จึงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสมุนไพรจีนมาตั้งแต่เด็ก จึงนำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาต่อยอด เพื่อช่วยเหลือผู้คน”

มารดาของหมอจอยเป็นบุตรสาวของร้านขายยาที่เมืองคุณหมิง ได้ย้ายถิ่นฐานเดินทางมาประเทศไทย และ ได้สมรสกับบิดาของคุณหมอที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ใช้ความรู้ด้านยาสมุนไพรและวิชาผดุงครรภ์ช่วยเหลือประชาชน ในท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่

     ท่านได้ถ่ายทอดตำรับยาจีนให้แก่หมอจอยเพื่อสืบสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพรต่อไป

ชีวประวัติ

การศึกษา

2547     ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาเมืองการปกครอง

2549     ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย  รามคำแหง

2555     Dr.of philosophy in Management International Academy of Management and Economics

ประกาศณียบัตร

2547     ประกาศนียบัตร มาตรฐานการอบรมเชิงปฏิบัติผลิตยาที่ดีจากสมุนไพร โดยกองควบคุม  อาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข

2548     ประกาศณียบัตรมาตรฐานการผลิตยา สมุนไพรชนิดน้ำ จากกระทรวงสาธารณะสุข กองควบคุมยาและคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

2551     ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

  •  คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าแห่งประเทศไทย
  • ผอ.ฝ่ายการตลาด บ.พรูเดนเชียว ที เอส ไลฟ์ จำกัด
  • ผจก.บริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด